Over School

Basisschool JPS

De  JPS is een katholieke basisschool. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die wij een passend aanbod kunnen verzorgen (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een leerling de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Kijkend naar onderwijs- en ontwikkelbehoeften besteden we naast het leerproces evenredig veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, zodat onze leerlingen optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Wij willen samen met de ouders onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst en meewerken in de opvoeding tot volwaardige en respectvolle burgers.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

  • Gastvrij
  • Respect
  • Duidelijkheid
  • Enthousiast
  • Gezamenlijk

Op onze school proberen we in het dagelijkse leven vanuit de katholieke gedachte te werken en de kinderen te begeleiden.

Dat wil niet zeggen, dat we niet voor andere gezindten open staan, want in principe is iedereen welkom op onze school met respect voor onze visie. We vinden dus ook diverse kinderen van andere gezindten op onze school.

Naast zaken rondom identiteit hebben we als basisschool ook een heel nadrukkelijke opdracht om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in een ononderbroken ontwikkelingslijn. Hoge idealen die in de praktijk niet altijd helemaal haalbaar blijken, omdat elke basisschool zo zijn eigen beperkingen kent en ook van buitenaf diverse hindernissen worden opgeworpen.

Toch proberen we alle kinderen zo goed mogelijk vooruit te helpen en zoveel mogelijk oog te hebben voor het individuele kind. Regelmatig worden daartoe alle kinderen getoetst, om waar nodig het program bij te stellen.

We willen, dat Uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school toe gaat. We gunnen elk kind een zo goed mogelijke, maar ook zo fijn mogelijke basisschooltijd. Onze school hangt daarom niet alleen van testen en toetsen aan elkaar, maar kinderen moeten ook een beleving hebben.

Een beleving, die er is, doordat we op een open, eerlijke manier met elkaar omgaan, respect hebben voor elkaar, met een bepaalde discipline en zorg.

Een beleving, door allerlei activiteiten die niet getest of getoetst hoeven te worden, maar die we gewoon samen meemaken.

We willen de kinderen respect leren opbrengen voor waarden en normen van anderen, die zich op welke manier dan ook onderscheiden.

We zijn alert op negatief gedrag en werken vooral aan het voorkomen ervan. Er wordt daarom gericht gewerkt in de groepen aan de bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We proberen, als negatief gedrag zich toch manifesteert, daar zo snel mogelijk op in te spelen.

We proberen een school te zijn, waar kinderen zich veilig voelen, waar een gemakkelijk contact tussen kinderen, ouders en leerkrachten belangrijk is.

We vinden het heel belangrijk, dat school en ouders elkaar steeds zullen vinden als er zaken zijn “uit te praten” of “uit te leggen”.