Disclaimer

Aansprakelijkheid

KBS JPS Heusden is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan KBS JPS Heusden jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KBS JPS Heusden.