Medezeggenschapsraad

Maarten Spek
Ouder lid MR
Stuur een email naar de MR
Ivo van Dijkhuizen
Ouder lid MR
Stuur een email naar de MR

Kim Fiora
Leerkracht lid MR
Stuur een email naar de MR
Antje Snels
Leerkracht lid MR
Stuur een email naar de MR
Roos Willemse
Leerkracht lid MR
Stuur een email naar de MR

In de Wet medezeggenschap op scholen, die op 1 januari 2007 van kracht is geworden, is voor-zien in een landelijke commissie voor geschillen met betrekking tot deze wet.

De landelijke commissie is krachtens de wet met haar werkzaamheden op 1 januari 2008 begonnen.
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs, de regionale expertise centra en de centrale dienst, zijn op basis van de WMS artikel 30 lid 1 bij deze commissie aangesloten.
Ook onze school behoort daartoe.

MR Reglement JPS

Huishoudelijk reglement MR

De onderwijsorganisaties hebben het wettelijke recht om leden en plaatsvervangende leden voor te dragen, daarnaast moeten de organisaties zorgen voor het secretariaat ten behoeve van de ambtelijke ondersteuning.
De onderwijsorganisaties hebben een stichting opgericht die genoemde activiteiten voor de organisaties uitvoert. De stichting is een onafhankelijk orgaan, waarvan de leden van het bestuur benoemd worden op voordracht van de besturenorganisaties, waaronder de VO-raad, de personeelsvakorganisaties, de ouderorganisatie en de organisatie voor leerlingen.

De naam van deze stichting is: Stichting Landelijke Commissie Geschillen WMS.

De organisaties hebben tevens leden en plaatsvervangende leden voorgedragen voor de Geschillen Commissie zelf. Vervolgens hebben de leden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter voorgedragen. Inmiddels zijn allen benoemd door de Staatssecretaris van Onderwijs, Mevrouw Sharon Dijksma.

Inlichtingen kunt u vinden op de website: https://infowms.nl/content/geschillen

Het indienen van geschillen kan vanaf heden rechtstreeks naar de Commissie:
Landelijke Commissie Geschillen WMS
Postbus 2127
3500 GC Utrecht
Bezoekadres: Weg der Verenigde Naties 1, Utrecht.

Indien u vragen heeft met betrekking tot het indienen van geschillen kunt u die zowel schriftelijk als per mail richten. Het contact formulier en het email adres vindt u op de website van de Landelijke Commissie Geschillen WMS https://infowms.nl/content/geschillen

 

Bijeenkomsten van de MR

De MR komt ongeveer 6 x per jaar bijeen voor een vergadering.
Na deze vergaderingen zullen op deze pagina de belangrijkste punten worden vermeld die zijn besproken.
Vanaf heden zullen wij u als ouder nog beter proberen te informeren over zaken die behandeld worden in de MR. Wij zullen dit doen door voorafgaand aan de vergadering de agenda op de website te plaatsen en na de vergadering de notulen.

Mochten er vragen zijn kunt u altijd terecht bij onze MR leden of via mr@jpsheusden.nl

 

Overzicht van alle notulen

Notulen 28-01-2019

Notulen 05-11-2018

Notulen 18-09-2018

Jaarverslag 2017-2018

Notulen 25-06-2018

Notulen 28-05-2018

Notulen 26-03-2018

Notulen 15-01-2018

Notulen 09-10-2017

Notulen 08-05-2017

Notulen 13-02-2017