Klachtencommissie

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Hierover kunt u praten met de vertrouwenspersoon van de school (Mevrouw Antje Snels of Mevr. Ivonne de Vocht (bereikbaar op ma-di-do-vrijdag) of met de schoolleiding.

Als men zich, om welke reden dan ook liever niet tot de interne vertrouwenspersonen wil of kan wenden, dan kan men rechtstreeks terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Deze werkt niet op onze school. Het schoolbestuur heeft twee externe vertrouwenspersonen aangezocht voor alle onder haar vallende scholen.
Die personen begeleiden de mensen die met een klacht bij hen komen. Tevens geven ze advies hoe het beste gehandeld kan worden.

Stichting Scala is aangesloten bij de Klachtencommissie van de Bond KBO in den Haag. De vastgestelde klachtenregeling ligt op school ter inzage.

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 – 3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Coordinator GCBO Mr. Achien Melis-Gröllers

Externe vertrouwenspersoon:
Voor klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten)
Mw. I. van Hezewijk
Tel: 0654647212
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Vertrouwensinspecteur:
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
Tel.: 0900 – 111 3 111

Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
Tel.: 0800 – 2000
Internet: www.vooreenveiligthuis.nl