Klachtencommissie

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Hierover kunt u praten met de vertrouwenspersoon van de school (Mevrouw Antje Snels of Mevr. Ivonne de Vocht (bereikbaar op ma-di-do-vrijdag) of met de schoolleiding.

Een externe vertrouwenspersoon heeft een zodanige positie dat deze niet verbonden is aan een schoolbestuur of individuele school. Daardoor is een grote mate van objectiviteit gewaarborgd. Deze externe vertrouwenspersoon neemt kan terecht bij diverse hulpverlenende instanties of de speciaal hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie.

De instanties voor externe vertrouwenspersonen zijn de GGD ‘Hart voor Brabant’ voor klachten t.a.v. seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik (tel. 0900-4636443)
Het adres is Vogelstraat 2, 5212 VL den Bosch.

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

De JPS is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie VKO .
U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie:

VKO secretaris dhr. Nentje
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
Telefoonnummer: 070-3925508

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten. Hier vindt u ook het reglement van de klachtencommissie.

Ook de inspectie van onderwijs heeft een centraal nummer beschikbaar gesteld voor vertrouwensinspecteurs van inspectie. Dit telefoonnummer is 0900-1113111.
We hopen als school dat u, wanneer u overweegt een klacht in te dienen bij een externe instantie, eerst contact zoekt met de schoolleider van de school.